Els diputats de Compromís Josep Maria Pañella i Mònica Oltra, presentaran  a les Corts Valencianes una proposició no de llei (PNLL) en la línia de la presentada pel diputat Joan Baldoví al Congrés dels diputats, en la qual es demana una sèrie de mesures concretes respecte al magatzem subaquàtic de gas Castor .

 

Tal com s’ha exposat en la PNLL davant la costa de Vinaròs, es va tramitar en el seu dia amb la connivència del govern central i el propi Ajuntament de Vinaròs, que van justificar la decisió al· egant que generaria llocs de treball a la comarca. La realitat no ha estat aquesta.

 

 

A la preceptiva tramitació per autoritzar el projecte no es preveien accidents greus, es va ometre l’informe de seguretat, no hi havia plans d’emergència interior, ni estudis sobre afeccions econòmiques en el turisme i la pesca, ni treballs d’impacte arqueològic en les conduccions terrestres, ni un estudi seriós sobre les potencials repercussions en el subsòl, que com hem vist, ens han portat a no tenir previst la generació de centenars de sismes a la comarca.

 

Aquest sismes són els que han provocat la paralització de l’activitat en la injecció de gas al dipòsit des de setembre de 2013, i en els informes encomanats amb posterioritat, tant l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), com l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) han confirmat una relació directa entre la injecció de gas al magatzem submarí amb els terratrèmols.

 

El mecanisme de funcionament exposat, incloses les clàusules abusives del contracte, podrien obligar a indemnitzar l’empresa amb el cost net de la inversió, que en aquest cas seria d’uns 1.700 milions d’euros, llevat que l’administració central pugui justificar causes d’interès general.

 

La menció a l’existència de signatura del contracte que inclou clàusules abusives és perquè aquest preveu indemnitzacions encara que la concessionària abandona el projecte per una actuació negligent pròpia (que podria ser aquest cas), al no haver previst els sismes.

 

En qualsevol cas, la declaració d’interès general és necessària ja que resulta evident que la decisió de paralitzar un projecte que està provocant sismes, posant en perill la vida de la gent, l’estabilitat del terreny, a més de l’impacte en el medi ambient que genera, redunda en interès de tots.

 

És d’interès general que es paralitze aquest projecte d’alt impacte i risc per a la zona, és d’interès general que es desmantellen les instal·lacions perquè es posi fi de manera definitiva a un projecte hostil per a la zona, per als veïns, per al medi ambient i per la seguretat de tots. I és d’interès general que es depuren responsabilitats amb aquells que aprova projectes contraris a l’interès general en benefici d’empreses privades alienes a l’interès públic.

 

Atès que la fiscalia ha obert diligències i està portant a terme una investigació sobre com es van concedir els permisos, la indagació hauria ampliar-se a tot el procés, inclosa la negociació del contracte les clàusules són excessivament beneficioses per a l’empresa privada. És per això necessari que des de l’administració central es produeixca la màxima col·laboració perquè es depuren les responsabilitats penals a què pogués donar lloc.

 

Per tot això, s’ha presentat presenta la proposició no de llei per la qual les Corts Valencianes insten al Govern Central a:

 

 

1. A resoldre la relació contractual per les múltiples causes d’interès general, atès que enfront dels interessos econòmics de l’empresa que addueix que no hi ha risc sísmic es troba la realitat, tal és que el risc sísmic no és un risc sent una realitat, que per tant la reobertura del magatzem és contrària a l’interès de la ciutadania.

 

2. A iniciar un procés per depurar responsabilitats polítiques als gestors públics que van negociar el contracte i autoritzar el projecte de magatzem submarí, malgrat els riscos que implicava, traslladant tota la informació disponible a la fiscalia relativa a la totalitat de l’expedient que va culminar amb l’autorització del magatzem Castor per tal de que, si s’escau es depuren les responsabilitats penals a què pogués donar lloc.

 

3. A realitzar els tràmits necessaris per al desmantellament de la planta marina del Castor per posar fi definitivament a aquest despropòsit jurídic i ambiental en què s’ha donat prioritat a interessos aliens a l’interès general.