Els dubtes en la redacció de la Llei 27/2013 no clarifiquen en què afectaran al personal dels consorcis sanitaris.

 

La diputada autonòmica de Compromís, Mireia Mollà, ha demanat explicacions al Conseller de Sanitat per saber en què afectarà la  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, al futur dels Consorcios Sanitaris, tant el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló com el Consorci Hospital General de València, ja que l’actual redacció es centra sols en consorcis administratius i no detalla el futur dels consorcis sanitaris com aquests.

 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local diu en la seua disposició Final Segona. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per a incloure una nova disposició addicional, la vintena, amb la següent redacció:

«Disposició addicional vintena. Règim jurídic dels consorcis.
1.Els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració pública a la qual estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el previst en els següents apartats.
2.de acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a l’Administració pública que:
a)Dispose de la majoria de vots en els òrgans de govern.

b)Tinga facultats per a nomenar o destituir a la majoria dels membres dels òrgans executius.

c)Tinga facultats per a nomenar o destituir a la majoria dels membres del personal directiu.

d)Dispose d’un major control sobre l’activitat del consorci a causa d’una normativa especial.

i)Tinga facultats per a nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan de govern.

f)Finance en més d’un cinquanta per cent o, en defecte d’açò, en major mesurada l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el finançament concedit cada any.

g)Ostente el major percentatge de participació en el fons patrimonial.

h)Tinga major nombre d’habitants o extensió territorial depenent de si les finalitats definides en l’estatut estan orientats a la prestació de serveis, a les persones, o al desenvolupament d’actuacions sobre el territori.

3.en el supòsit que participen en el consorci entitats privades sense ànim de lucre, en tot cas el consorci estarà adscrit a l’Administració pública que resulte d’acord amb els criteris establits en l’apartat anterior.
4.Els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de l’Administració pública a la qual estiguen adscrits, sense perjudici de la seua subjecció al previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la qual s’haja adscrit el consorci. Els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general de l’Administració pública d’adscripció.

5.el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents en aquella.»
Açò vol dir que, si el consorci s’adscriu a l’administració autonòmica o local, el seu personal haurà d’adscriure’s al mateix règim jurídic, funcionari o laboral. Açó está pensat per als consorcis administratius bàsicament, però no per als sanitaris, i per tant, no es sap com afectarà aquesta nova legislació al personal del Consorci Sanitari de l’Hospital Provincial de Castelló.