A la finals  de maig d’enguany, el diputat en el Congrés Joan Baldoví va presentar una sèrie de preguntes parlamentàries després que al febrer el govern li responguera que “El Projecte de “Campanya d’adquisició Sísmica 3D en els permisos B, G, AM-1 I AM-2 en el Golf de València”, que promou Capricom Spain Limited (filial de Cair Energy), està sent sotmès a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental. En l’actualitat, el procediment es troba en la fase posterior a la realització de les consultes prèvies que preveu la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, aprovada per Reial decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener.

Per tant, s’està a l’espera que l’òrgan substantiu (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme) remeta l’estudi d’impacte ambiental a l’òrgan ambiental (Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient).

Per tot açò, Baldoví va preguntar saber en quin estat de tramitació es troba a data d’avui aquest projecte, si s’ha remès ja l’Estudi d’Impacte Ambiental, i si pensa el Govern prendre alguna mesura per a evitar l’impacte negatiu que podria tenir autoritzar aquestes activitats, enfront de sectors estratègics com el turisme o la pesca.

La resposta que dóna ara el Govern es limita a explicar que els permisos de recerques són concessions de domini en un àrea geogràfica que no autoritzen cap tipus de treball concret, i a l’empara d’aquests permisos es troba una sèrie d’actuacions que poden estar condicionades al resultat d’una avaluació d’impacte ambiental, i aquest context estaria el projecte de sísmica 33 en l’àrea dels Columbretes.

A data de juny de 2013, el Ministeri competent al mig ambient està a l’espera que el d’indústria remeta l’Estudi d’Impacte Ambiental i el resultat de la informació pública per a procedir a la seua anàlisi.
El procediment d’avaluació s’hauria iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 21/ 2013 d’Avaluació Ambiental, avaluant-se per tant sota una normativa anterior, el RD 1/2008.

Cal destacar que la nova legislació a la qual no s’acull, incorpora que els projectes que tinguen possible incidència en el canvi climàtic han de sotmetre’s a avaluació ambiental, o que l’explotació mitjançant sísmica marina ha de sotmetre’s a avaluació ambiental simplicada, i que tots els pronunciaments ambientals com són aquestes avaluacions tenen la naturalesa jurídica d’un informe preceptiu i determinant. Tindran caràcter determinant amb un doble vessant: formal i material.
Segons el govern, ambdues lleis exigeixen la “consideració dels efectes directes i indirectes del projecte sobre el territori, incloent l’ésser humà, la fauna i la flora, el sòl, l’aigua, l’aire, el clima i el paisatge o els béns materials i el patrimoni cultural i definició de les mesures necessàries per a evitar-los o reduir-los”, i que l’avaluació dels projectes inclou fases de consulta i informació que permet accedir la documentació ambiental del projecte i manifestar les seues observacions”
Segons el coportaveu de Compromís en les comarques de Castelló, Carles Mulet “ cal recordar que el RD 1/2008 no fa el més mínim esment a activitats com la sísmica marina o les prospeccions d’aquest tipus, ni preveu valoracions de com pot afectar els decibels a la fauna marina. Aquest RD planteja una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals, i en aquest cas, no existeixen alternatives al projecte i l’avaluació dels efectes previsibles de l’activitat pequen d’ambigus i no analitzen el vertader impacte sobre la fauna, ni tampoc el posterior efecte que comportaria l’activitat extractiva en si, si així s’acordara, i tampoc es troben significatives mesures per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius que obliga aquest RD desfasat”.
Segons Mulet “ no té cap sentit, que davant el risc potencial que és sotmetre a una zona de gran valor ambiental com els Columbretes, amb múltiples figures de protecció, es limite tot a justificar que es tracta d’un simple procediment regulat, sense cap consideració política més, quan existeixen motius de força major per a no tramitar aquests permisos pel potencial risc; si la pròpia empresa és qui fa la valoració del potencial impacte, òbviament ho minimitzarà i prometrà l’innocuïtat absoluta, sense cap garantia de no afecció a l’entorn, quan l’impacte sobre la fauna, pot ser irreparable; la fauna no estarà quieta dins del perímetre protegit per a evitar la mort pels decibels de les prospeccions 3D, i si tot es regeix per una normativa antiga i desfasada, encara pitjor”

Armament Columbretes 2 Columbretes 2